Algemene Voorwaarde

Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden

In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:

a. StomaShop: de VOF webshop www.StomaShop.nl
b. Particuliere/Zakelijke Relatie: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een overeenkomst op afstand aangaat met de StomaShop.
c. Overeenkomst op afstand: iedere overeenkomst waarbij in het kader van een door de Webshop georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand; Elke wijziging daarvan of aanvulling daarop alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst.

artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op elk tot stand gekomen overeenkomst (op afstand) tussen de Stomashop en de consument.
2.2 Afwijkingen van deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn slechts bindend indien deze tussen beide partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
2.3 Indien enige bepaling van deze algemene verkoop en leveringsvoorwaarden nietig/vernietigd wordt verklaard, blijven de overige bepalingen volledig van kracht. StomaShop stelt vervolgens  een nieuwe bepaling vast, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht wordt genomen.
2.4 Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden kunnen te allen tijde door StomaShop worden gewijzigd en zijn direct beschikbaar op de website. Gewijzigde algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn direct van toepassing.
2.5 Op de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden is het Nederlands Recht van toepassing.

artikel 3 Aanbod

3.1 Indien een aanbod een bepaalde geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
3.2 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de StomaShop niet.
3.3 Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en plichten zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

  • de prijs inclusief belastingen;
  • eventuele kosten van levering;
  • de wijze waarop de overeenkomst tot stand komt en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  • de wijze van betaling en aflevering van de overeenkomst;

3.4 In navolging op het vorige lid is de informatie met betrekking tot vergoedingen die de zorgverzekeraar kan bieden aan de consument uitgesloten.
3.5 Indien StomaShop zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten zijn de bepalingen van lid 2 en 3 van dit artikel slechts van toepassing op de eerste levering.

artikel 4 Totstandkoming van een overeenkomst

4.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding van het aanbod (plaatsing van de bestelling) door de consument en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden;
4.2 De consument ontvangt een bevestiging van de overeenkomst;
4.3 StomaShop treft passende en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt voor een veilige webomgeving.
4.4 Indien StomaShop goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is StomaShop gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

artikel 5 Annulering

5.1 De consument kan de overeenkomst slechts annuleren indien StomaShop daar schriftelijk mee heeft ingestemd. De consument is gehouden om binnen één week na deze annulering alle schade te vergoeden die StomaShop lijdt tengevolge van deze annulering.
5.2 De bevoegdheid tot annulering vervalt indien de overeengekomen producten door StomaShop aan de consument zijn geleverd.

artikel 6 Prijs

6.1 Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.
6.2 De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief BTW, exclusief verzendkosten. De verzendkosten worden separaat vermeld gedurende het bestellingsproces.

artikel 7 Betaling

7.1 Particuliere relaties dienen bij het plaatsen van de bestelling direct aan de betalingsverplichting te voldoen via IDEAL, overschrijving per bank of creditcard. Deze mogelijkheden worden gedurende het bestellingsproces aangeboden door de StomaShop.
7.2 Zakelijke relaties dienen binnen 21 dagen via facturering aan de betalingsverplichting te voldoen. 
7.3 In navolging op het vorige lid wordt door StomaShop een eerste aanmaning tot betaling verzonden. Indien de betalingstermijn van de eerste aanmaning is overschreden, wordt bij de tweede aanmaning € 15,00 administratiekosten in rekening gebracht. Wanneer de zakelijke relatie hierna nog niet aan de betalingsverplichting heeft voldaan, is de zakelijke relatie vanaf dit moment de wettelijke rente plus buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag, zoals berekend door de Nederlandse Orde van Advocaten. Indien StomaShop hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze kosten voor vergoeding in aanmerking.

artikel 8 Conformiteit en garantie

8.1 StomaShop staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
8.2 Mocht onverlet de door StomaShop geleverde producten niet voldoen aan het genoemde in het vorige lid, heeft u binnen 14 dagen de tijd om hierover contact op te nemen met de StomaShop. De StomaShop komt met u in alle redelijkheid tot een oplossing.
8.3 De volgende opsomming vallen onder andere buiten de garantie:

  • onjuiste maat besteld;
  • product voldoet niet naar verwachting;
  • door eigen toedoen aangebrachte schade aan het product;

8.4 Onder geen beding is de StomaShop verantwoordelijk voor de afhandeling van een eventuele vergoeding bij een ziektekostenverzekeraar. Ook staat de StomaShop er niet voor in of de particuliere relatie daadwerkelijk in aanmerking komt voor een vergoeding. Over de aanspraak en verwerking van een vergoeding dient de particuliere relatie zelf in contact te treden met de eigen ziektekostenverzekeraar.

artikel 9 Levering en uitvoering

9.1 Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de StomaShop kenbaar heeft gemaakt.
9.2 Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten bij levering, evenals vertraging van de bezorging, is niet voor de StomaShop, tenzij nadrukkelijk anders overeen gekomen.
9.3 Met inachtneming van artikel 3, voert de StomaShop geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uit, tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk binnen 30 dagen na het plaatsen van de bestelling, bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te annuleren en recht op eventuele reeds betaalde bedragen.
9.4 Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, spant de StomaShop zich in om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. De consument wordt hierover zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen, geïnformeerd. Het recht op annulering wordt dan niet uitgesloten.
9.5 In geval van annulering conform lid 3 en 4 van dit artikel, betaalt de StomaShop de consument zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na annulering, terug.