Privacy Statement

Privacy statement StomaShop.nl

StomaShop.nl heeft dit privacy statement opgesteld om aan te geven dat het de privacy van de bezoekers op www.StomaShop.nl zeer serieus neemt. StomaShop.nl streeft naar een veilige gebruikerservaring voor alle gebruikers op www.StomaShop.nl. Doormiddel van dit Privacy statement wil StomaShop.nl u informeren over de manier waarop StomaShop.nl omgaat met uw persoonlijke gegevens. In het Privacy Beleid staat beschreven hoe StomaShop.nl met uw persoonlijke gegevens omgaat.

 

Wijzigingen in de Privacy statement

Indien StomaShop.nl besluit om de inhoud van de Privacy statement te wijzigen zal StomaShop.nl deze wijzigingen door middel van een prominente aankondiging op de website plaatsen, zodat u altijd kunt weten welke gegevens StomaShop.nl verzamelt, hoe StomaShop.nl deze gegevens kan gebruiken, en aan wie StomaShop.nl deze gegevens kan gaan openbaren. Mocht u op enig moment vragen of zorgen hebben over deze Privacy statement, aarzel dan niet om StomaShop.nl te e-mailen via het contactformulier.

 
Privacy Beleid

StomaShop.nl vindt het belangrijk om de door u verstrekte gegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid te behandelen. StomaShop.nl conformeert zich daarom aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Deze wetgeving reguleert de verwerking van gegevens die betrekking hebben op u. De wetgeving geeft u ook verscheidene rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens. Voor meer informatie ga naar www.cbpweb.nl.

StomaShop.nl heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen onverhoeds verlies en onbevoegde toegang, gebruik, wijziging of openbaarmaking. In het bijzonder zijn alle  wachtwoord gegevens versleuteld (dwz. gescrambled tussen uw computer en de servers van StomaShop.nl). Ondanks deze maatregelen blijft het internet een open systeem, en wij kunnen niet garanderen dat onbevoegde derden er nooit in zullen slagen om deze maatregelen te omzeilen of uw persoonsgegevens voor oneigenlijke doelen te gebruiken.

 
Ander gebruik van gegevens

StomaShop.nl kan samengevoegde anonieme informatie over bezoekers aan de website delen met haar partners en derden, zodat deze inzicht krijgen in de categorieën van bezoekers aan de website en hoe deze bezoekers de website gebruiken.

Ambiance Healthcare B.V.

Ambiance Healthcare B.V., gevestigd aan Sleepboot 1, 3991 CN  HOUTEN, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.stomashop.nl 

Sleepboot 1, 3991 CN  HOUTEN +31304010440

V. Roosen is de Functionaris Gegevensbescherming van Ambiance Healthcare B.V. Hij/zij is te bereiken via info@ambiancehealthcare.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

Ambiance Healthcare B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- IP-adres

- Locatiegegevens

- Gegevens over uw activiteiten op onze website

- Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@stomashop.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Ambiance Healthcare B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen   voeren

- Om goederen en diensten bij u af te leveren

- Ambiance Healthcare B.V. analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Ambiance Healthcare B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Ambiance Healthcare B.V.) tussen zit. Ambiance Healthcare B.V. maakt hier geen gebruik van.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Ambiance Healthcare B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens:                Bewaartermijn:                     Reden:

Naam                                      5 jaar                                      Verwerking betaling / verzending

Adres                                      5 jaar                                      Verwerking betaling / verzending

Woonplaats                            5 jaar                                      Verwerking betaling / verzending

Factuuradres                          5 jaar                                      Verwerking betaling / verzending

Delen van persoonsgegevens met derden

Ambiance Healthcare B.V. verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Ambiance Healthcare B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Ambiance Healthcare B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Ambiance Healthcare B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@stomashop.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Ambiance Healthcare B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Ambiance Healthcare B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@stomashop.nl